AUDIAL WORKS

Fra samtaler med / From Conversations With, (2023)
Audio work
3 parts, 40 min

Lydarbeidet Fra samtaler med gir en direkte inngang til bakgrunnen for De fleksible. Kunstneren leser sine egne prosatekster som har utspring samtaler med mennesker omkring deres livserfaringer. Her åpner det seg opp forbindelseslinjer til motivene som antydes i de tekstile montasjene, som tidskapsler fra fortiden til nåtid.

A more direct entry into the background for the exhibition The Adaptables, can be heard in the audio work From Conversations With, in which the artist reads from her prose texts based on the conversations with peoples about their life experiences. Here, lines of connection to the motifs intimated in the textile montages are drawn, like time capsules from the past to the present.

Vi er margen, (2019)
Dikt/performance
27 min

Vi er margen forteller historien til den outsourcede hjørnesteinsbedriften KA-Rollag, som fra slutten av 1970-tallet og frem til 2018 produserte bildeler for Kongsberg Automotive i den lille bygda Rollag i Numedal. Denne fabrikkavdelingen spilte en avgjørende rolle i utviklingen av Kongsberg Automotive til det verdensomspennende konsernet det er i dag. På bakgrunn av samtaler med tidligere arbeidere ved fabrikken, har Gunvor Nervold Antonsen skrevet et fortellende dikt fra arbeidernes perspektiv. Vi skimter personlig innsats, framtidstro og optimisme, men også nedgangstid, omlegging og til slutt nedleggelse. Vi får innblikk i gjenstridighet og samhold blant arbeiderne, og deres opplevelse av samfunnsutviklingen. Vi er margen problematiserer utflytting og nedleggelse av norsk industri, og dilemmaet som oppstår når det som er bygget av en felleskapets ånd, forsvinner gjennom private interessers ønske om stadig mer profitt.

Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger (2017).
Tekst og billedserie, performance.

Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger er tittelen på NTKs jubileumsutstilling i Kunstnerforbundet, og har sitt utspring i Gunvor Nervold Antonsens tekst og performance som er laget spesielt til utstillingen. Performancen vil finne sted på åpningen og teksten er publisert i boken som utgis i anledning jubileet. Teksten og performancen henger sammen med installasjonen hun viser på utstillingen med tittelen Denne tråden er dette materialet. Dette er et verk om tekstilens grunnelementer: tråden og hånden. En forbindelse med potensial og kraft både historisk og emosjonelt. Tråden og hånden har her sin forankring, både konkret og metaforisk, i en hittil ukjent liten billedvev av Hannah Ryggen. Verket viser Hannah Ryggens gipsede hånd, og har sin tilblivelseshistorie knyttet til en skade og ble laget som en takk til kirurgen Inger Schulstad ved St. Olavs hospital som opererte og gipset hånden hennes etter et brudd. I Hannah Ryggens oeuvre spiller nettopp hendene en sentral rolle. Med Ryggens billedvev som nav henspiller Nervold Antonsen på både denne hånden og alle andre frigjorte kvinnehender som brakte tekstilene ut av hjemmene og inn i kunsten, slik det kommer til uttrykk i teksten Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger.

I Am the Poem at Night, (2016).
Lydverk
Samarbeid med skuespiller John Rowley (UK).
32.39min.

I Am the Poem at Night, handler om den menneskelige opplevelse av desperasjon, hvor det som for hver og en av oss virker som indre individuelle erfaringer, samtidig er allmenne, universelle og tidløse. Vi sitter alle under den samme stjernehimmel og mumler om våre desperasjoner i livene våre, her som der, nå som da, som de første mennesker på jorden også gjorde.

In Am the Poem at Night, it is about the human experience of desperation, where what for each of us seems like inner individual experiences, at the same time is universal, universal and timeless. We all sit under the same starry sky and mumble about our desperations in our lives, here and there, now and then, as the first humans on earth did.

Det mekaniske åndedrett, (2013)
Lydverk, 71 min.

Lydverket Det mekaniske åndedrett (2013), åpner opp ulike privatmytologiske rom hos kunstneren. Tittelen betegner de mekanismer som inngår i utveksling av oksygen og karbondioksid mellom en levende organisme og dens omgivelser. To motsatser som alltid er gjensidig avhengig av hverandre, på samme måte som forholdet mellom menneske, bevissthet, natur og syklus. Lydverket er en blanding av prosa og dikt av ulike refleksjoner, private og allmenne historier. Noe erkjent og opplevd, annet fantasert og drømt, men alt forsøkes bindes sammen av den kontinuerlige tematiske bevegelsen, der verkene opptrer i forlengelse av hverandre.